پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی



انتصاب مسئولين راهداري و حمل ونقل جاده اي شهرستان هاي استان خراسان رضوي

تاریخ انتشار: 1395/08/04

با انتقال وظايف مديريت راهداري اداره كل راه شهرسازي استان ها به اداره كل راهداري و حمل ونقل  جاده اي، مسولين ادارات راهداري و حمل ونقل جاده اي شهرستان هاي استان خراسان رضوي منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان خراسان رضوي، ابراهيم نصري مدير كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي طي احكام جداگانه اي ،مسئولين راهداري و حمل ونقل جاده اي   شهرستان هاي استان را منصوب كرد.

در متن اين ابلاغ ها آمده است:

باعنايت به مصوبه شماره 588271 مورخ 6/4/95 شوراي عالي اداري كشور و در راستاي انتقال وظايف راهداري از ادارات كل راه و شهرسازي به ادارات  كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استانها ، موضوع دستورالعملهاي صادره شماره 02/100/2036 مورخ  6/5/1395 مقام عالي وزارت متبوع و شماره 71/47702 مورخ 18/5/95    معاون محترم وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور ، به موجب اين ابلاغ با حفظ پست سازماني مسئوليت راهداري و حمل ونقل جاده اي شهرستان  به جنابعالي محول مي گردد.

اميد است با استعانت از خداوند متعال وبا بهره مندي از تمامي قابليت ها و ظرفيت هاي موجود و با تعامل و همكاري با مسئولين دستگاههاي اجرايي ذيربط آن شهرستان در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.

ابراهيم نصري

مدير كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي

 

شايان ذكر است مسئولين ادارات راهداري و حمل ونقل جاده اي شهرستان ها به شرح ذيل منصوب گرديدند.

 

آقای کرباسی  مسئول   راهداری وحمل ونقل جاده ای  صالح آباد

آقای پورعلی مسئول راهداری  وحمل ونقل جاده ای مشهد

آقای مفیدی فر  مسئول راهداری شهرستان نیشابور 

آقای خیرخواه مسئول راهداری  وحمل ونقل جاده ای شهرستان فریمان

آقای علی ابادی  مسئول  راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان طرقبه و شاندیز(بینالود) 

آقای محمود زاده  مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان خواف 

آقای غفوریان بجستانی مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای  شهرستان بجستان 

آقای محمودی مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان درگز  

آقای مصرزاده مسئول  راهداری و حمل ونقل جاده ای  شهرستان قوچان 

آقای نیک اختر مسئول  راهداری وحمل ونقل جاده ای باجگیران

آقای ابراهیمی مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان کاشمر 

آقای نژادی پور مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان تربت جام

آقای شیرمحمدیان  مسئول  راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان زاوه  

آقای احمدی  مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان سرخس 

آقای عفتی مسئول  راهداری وحمل ونقل جاده ای سرولایت

آقای قدمگاهی مسئول  راهداری و حمل و نقل شهرستان فیروزه 

آقای حسینی مسئول راهداری  وحمل ونقل جاده ای شهرستان رشتخوار

آقای مقید مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان تربت حیدریه 

اقای بیات مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان کلات

آقای  حسن عابدی پور مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان سبزوار

اقای ریاضی  مسئول  راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان بردسکن 

آقای بخشی   مسئول  راهداری  وحمل ونقل جاده ای شهرستان مه ولات​



























مشخصات:
نظرات: *