پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري جلسه آموزشي نماز براي رانندگان حرفه اي حمل ونقل كالا و مسافر

تاریخ انتشار: 1395/09/23

جلسه آموزشي درخصوص توسعه وترويج فرهنگ درجمع رانندگان ناوگان حمل ونقل  باري درسالن اعلام بارپايانه شهيدخبيري برگزارگرديد

به گزارش روابط عمومي اداره كل  راهداري وحمل ونقل جاده اي خراسان رضوي دراين جلسه حجه الاسلام مزيناني دبيرشوراي فرهنگي درخصوص اهميت نمازاول وقت مطالبي رابيان نمود وسه سوال درخصوص نمازمطرح كرد  كه به سه نفرازرانندگاني كه پاسخ صحيح دادندهدايايي اهداگرديد

درادامه حجه الاسلام سودمندكارشناس ستاداقامه نمازاستان دررابطه با موضوع نمازمطالبي را به صورت مبسوط بيان كردند وبيان داشتندنمازشما رانندگان عزيزدراول وقت دركناركاميون خوددرجاده ها به مراتب ازنمازما كه درمسجداقامه مي شودباارزش تراست ودرپايان كلاس آموزشي ازكتابخانه شهيدخبيري بازديدبه عمل آمد

 اين دوره ي آموزشي نيز  درجمع رانندگان ناوگان حمل ونقل مسافر درپايانه مسافربري امام رضاعليه السلام برگزارگرديد

مزيناني اشاره به فرمايش امام رضا عليه السلام داشت كه آقا فرمود اند تحت هيچ شرائطي نمازاول وقت رابه تاخيرنياندازيد،طواف واجب خانه خدادرهنگام نمازتعطيل مي گردد امام حسين عليه السلام دربحبوحه جنگ درروزعاشورانمازاول وقت خودرابه جماعت خواندند

درادامه اين جلسه نيز دبيرستاداقامه نمازاستان خراسان رضوي موضوع نمازرا بسيارمهم وبا اهميت بسياربالادانست ونمازرا با نقش ووظيفه اي كه قلب دروجودانسان برخورداراست مقايسه كرد

 حجه الاسلام والمسلمين سبحاني نيا  در ادامه بيان كرد:اگرنمازدرخانه ساري وجاري گرددجلوتمام خطرات گرفته خواهدشد

درپايان ايشان سه سوال مطرح كرد ورانندگان به اين سوالات پاسخ گفته وهداياي به ايشان اهداء گرديد.  ​مشخصات:
نظرات: *