پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

با هدف اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب برگزار گرديد:


جلسه ي هم انديشي عفاف و حجاب درشركتهاي مسافربري پايانه امام رضا (عليه السلام)

تاریخ انتشار: 1396/06/13

درراستاي توسعه وترويج فرهنگ عفاف وحجاب درروز يكشنبه ، جلسه ي هم انديشي عفاف وحجاب درپايانه مسافربري امام رضا عليه السلام توسط دبير شوراي فرهنگي اداره كل برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي ، جلسه ي هم انديشي عفاف و حجاب با حضور بانوان شاغل نيروي انتظامي مستقردرپايانه و همچنين باشركت گسترده بانوان شاغل در شركت هاي حمل ونقل مسافر مستقر پايانه برگزار گرديد كه  در اين جلسه محمد مزيناني  دبيرشوراي فرهنگي بااشاره به آيه شريفه قرآن كريم ياايهاالنبي قل لازواجك وبناتك ونساءالمومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني ان يعرفن فلايوذين ان الله غفورارحيما درخصوص اهميت عفاف وحجاب نكاتي رابيان كرد.

مزيناني با اين سوال كه چراحجاب لازم است؟ ادامه داد: چون انسان عزيزاست،چون زن حامل امانت الهي است ،چون نامردي زياداست ،چون حجاب آرامش مي آورد،شخصيت مي آورد احترامي كه توبراي خودت قائلي آبرومي آورديعني احترامي كه ديگران براي توقائل هستند ،چون خواست خداست ،سفارش قرآن كريم درسوره نوراست ، چون زيبايي زن درانحصارهمسروزندگي خودش باشد، چون بدحجابي عقده حقارت است كه منشاء آن عدم حريت است وچيزي درزندگي جزجنسيت خودندارد كه ارائه نمايد.

 حجه الاسلام مزيناني با اشاره به سخني از مقام معظم رهبري بيان داشت: مسئله حجاب به معناي منزوي كردن زن نيست -اگركسي چنين برداشتي ازحجاب داشته باشداين يك برداشت كاملا غلط است مسئله حجاب به معناي جلوگيري ازاختلاط وآميزش بي قيدوشرط زن ومرددرجامعه است زيراآميزش واختلاط بي قيدوشرط هم به ضرر جامعه وهم به ضررزن ومردبه خصوص به ضررزن است.

مزيناني درخصوص اهميت نمازبه ويژه نمازاول وقت نيز به مطالبي ازفرمايشات حضرت آيه الله بهجت اشاره كرد: ايشان مي فرمايدنمازمانندليموشيرين است هرچه ازاول وقت دورترشودتلخ ترمي شودهركه عادت به تاخيرنمازهاكرده خودرابراي تاخيردرامورزندگي آماده كندتاخيردرازدواج ،تاخيردراشتغال،تاخيردرتولداولاد،تاخيردرسلامتي هرقدركه امورنمازت منظم باشد،امورزندگيت هم تنظيم خواهدشد.

گفتني است درپايان جلسه مسابقه اي باعنوان منافع دارابودن حجاب وضررهاي بي حجابي كدام است برگزار گرديدكه 17 تن از خواهران حاضردرجلسه دراين مسابقه شركت نمودندكه به قيدقرعه به 3نفرازايشان هداياي اهداء شد.​مشخصات:
نظرات: *